تاریخ: 1398/05/26
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
آگهي تجدید مناقصه عمومي تقاضای شماره SKS-9531084

آگهي تجدید مناقصه عمومي دو مرحله اي

( نوبت اول/دوم )

 

موضوع: خرید لوازم یدکی “FRIULCO” BALL VALVE, TYPE IN, 2”, 3”, 6”, 8” CLASS 600  

شماره تقاضا: SKS-9531084

 

شركت بهره برداري نفت و گاز شرق در نظر دارد لوازم یدکی مربوط به شیر توپی “FRIULCO”  را  تحت تقاضاي  SKS-9531084  از طريق سازندگان و تأمين كنندگان معتبر کالای ساخت داخل خريداري نمايد.

شرايط متقاضي:

1- دارا بودن شخصيت حقوقی، کد اقتصادی، شناسه ملی و عضویت در سامانه تامین الکترونیک کالای صنعت نفت(EP).

2- داشتن توانايي مالي ، تجربه و سوابق كافي و مرتبط.

3- توانايي تهيه ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار بمبلغ 177/300/000 ريال و در صورت برنده شدن ارائه تضمين انجام تعهدات بميزان 10 درصد مبلغ پيشنهادي. مناقصه گزار ميتواند ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار مناقصه گران را در صورت نياز، بيش از سه ماه تمديد نمايد.

درضمن 20 درصد بار مالي معامله به برنده مناقصه بعنوان پيش پرداخت در قبال اخذ ضمانتنامه معتبر بانكي مورد قبول مناقصه گزار پرداخت خواهد گرديد.

 متقاضيان واجد شرايط شركت در مناقصه مي توانند حداكثر تا تاریخ 97/11/27 ضمن ارسال نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه به فاكس 37614397-051 ، جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي به دفتر اداره خريدهاي داخلي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق واقع در مشهد، بلوار ارشاد، خيابان پيام، پلاك 18، طبقه دوم مراجعه نمایند يا با تلفن37047000-051 داخلی 333 و 337 تماس بگیرند. اسناد تکمیل شده ارزیابی کیفی بایستی حداكثر تا تاریخ 97/12/12به آدرس ذکر شده تحويل شود . ضمناً آگهي فوق در سايت WWW.SHANA.IR و                                WWW.ICOFC.IRو WWW.EOGPC.IR درج ميباشد.

 

 
East Oil & Gas Production Company Copyright 2016 ©